Όροι προσωπικών δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

(Άρθρο 11 και 1 του Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με την απόφαση 408/1998 της Αρχής για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)


Με το παρόν η Εταιρία μας ενημερώνει τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της καθώς και τους καταναλωτές γενικότερα, ότι τηρεί αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι επεξεργάζεται τέτοια δεδομένα.

Σκοποί Επεξεργασίας. Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διατήρηση αρχείου πελατών και προμηθευτών, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (Marketing), οι δημόσιες σχέσεις και άλλες βοηθητικές λειτουργίες, η απ’ ευθείας διαφήμιση και απ’ ευθείας προώθηση προϊόντων, η στατιστική - επιστημονική έρευνα και έρευνα αγοράς και η διαχείριση παραπόνων καταναλωτών.


Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η Εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών της, καταναλωτών και ιδίως αυτών που υποβάλουν παράπονα ή καταγγελίες, εντολέων και εντολοδόχων της, συνεργατών και συμβούλων της, προμηθευτών της και συμμετεχόντων σε έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις και διαγωνισμούς. Τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία μας είναι δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία αναγνώρισης (στοιχεία ταυτότητας), στις οικογενειακές συνθήκες (έγγαμος βίος και οικογενειακή κατάσταση) και στην εκπαίδευση (επαγγελματική ειδίκευση). Τα δεδομένα ανακοινώνονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή αντλούνται από δημόσια προσιτούς καταλόγους και οδηγούς, καταλόγους εκθέσεων, επαγγελμάτων, εταιριών, διαφημιστικά φυλλάδια κ.λπ. Τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούν τα ίδια τα υποκείμενά τους, είτε για να επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση και/ή ενημέρωσή τους από την Εταιρία μας, είτε για να συμμετάσχουν σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς που διοργανώνονται, είτε από την Εταιρία μας, είτε σε συνεργασία με τις διαφημιστικές εταιρίες, με τις οποίες η Εταιρία μας συνεργάζεται.

Αποδέκτες. Η Εταιρία μας ενεργεί μόνη της την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνει και ουδέποτε διαθέτει, κοινοποιεί, ανακοινώνει σε τρίτους ή εμπορεύεται προσωπικά δεδομένα.

Η Εταιρία μας δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα.

Με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασχολούνται μόνον επιλεγμένα στελέχη της Εταιρίας μας, τα οποία έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία και μόνο αυτά έχουν πρόσβαση στις βάσεις προσωπικών δεδομένων.


Υπεύθυνος επεξεργασίας: DRACULI COFFEE Α.Ε. με έδρα τη Θέση Προφ. Ηλίας, 34550 Αλιβέρι, Εύβοια. Τηλ.: 210 5620334


Εκπρόσωπος Υπευθύνου Επεξεργασίας. Αρμόδιο στέλεχος της Εταιρίας μας για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο κ. Ιάκωβος Δρακούλης


Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης κ.λπ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του τηρούμενου φακέλου του με όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευση τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα στοιχεία που περιοδικά προστίθενται ή αφαιρούνται από το φάκελό του και τη λογική κάθε τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, αν και όποτε υφίσταται τέτοια (δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 ν. 2472/97, όπως ισχύει). Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την Εταιρία μας και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό μας, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και θα διευκρινίζεται με ποιο τρόπο ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η Εταιρία μας έχει συλλέξει και επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προβάλει οποτεδήποτε νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης του αρ. 13 ν. 2472/97, όπως ισχύει).

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρία μας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεσθε στην Εταιρία μας και συγκεκριμένα στον κ. Ιάκωβο Δρακούλη.

 


ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ DRACULI COFFEE Α.Ε.1. Ορισμοί Στους ακόλουθους όρους: Ο όρος «Προϊόντα» αναφέρεται στα προϊόντα που κατασκευάζει ή εμπορεύεται η DRACULI COFFEE A.E. Ο όρος «Υπηρεσίες» αφορά στις Υπηρεσίες που παρέχονται από την DRACULI COFFEE A.E. στους πελάτες της.

 

2. Βασικοί όροι Οι παρόντες γενικοί όροι:

(α) διέπουν τις παραγγελίες και αγορές σας από την DRACULI COFFEE, με όποιον τρόπο και αν γίνονται αυτές. Ειδικά για αγορές μέσω internet, παρακαλώ δείτε στο site περαιτέρω ειδικές προβλέψεις,

(β) μπορεί να τροποποιηθούν από την DRACULI COFFEE οποιαδήποτε στιγμή με ειδοποίηση προς εσάς ή μέσω ανακοίνωσης στις σελίδες που αφορούν την Ελλάδα στο website www.draculi.gr.

 

3. Παραγγελίες

3.1. Μπορείτε να κάνετε παραγγελίες για Προϊόντα και Υπηρεσίες με τους εξής τρόπους μέσω Internet και ειδικότερα μέσω του website www.draculi.gr.

3.2. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στον περιορισμό διαθεσιμότητας των αποθεμάτων. Η DRACULI COFFEE θα ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν για έλλειψη διαθεσιμότητας.

3.3 Η DRACULI COFFEE διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει παραγγελίες καθ’ ολοκληρία ή μέρος αυτών ή να ζητήσει εκ των προτέρων καταβολή του τιμήματος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου αγοραστή.

 

4. Παράδοση και παραλαβή

4.1. Η DRACULI COFFEE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες στη διεύθυνση, την οποία αναφέρετε στην παραγγελία σας, εντός μίας (1) ημέρας σε διευθύνσεις εντός Αττικής και εντός δύο (2) εργασίμων ημερών σε διευθύνσεις στην υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια. Θα ενημερώνεστε εγκαίρως σε περίπτωση που για ειδικό λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν καταστεί εφικτό να τηρηθούν οι παραπάνω επιθυμητές προθεσμίες

4.2. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η παροχή Προϊόντων ή Υπηρεσιών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπει η DRACULI COFFEE, θα πρέπει να προβείτε σε σχετική συνεννόηση με την DRACULI COFFEE και, εφόσον εγκριθεί, να αναλάβετε τυχόν σχετικό κόστος.

4.3. H κυριότητα των Προϊόντων και ο κίνδυνος που τα αφορά μεταβιβάζεται σε εσάς από τη στιγμή της παράδοσής τους σε εσάς.

 

5. Επιστροφές προϊόντων

5.1. Έχετε το δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε εμπορεύματος δεν σας ικανοποιεί εντός 7 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

5.2. Η DRACULI COFFEE αποδέχεται μόνο επιστροφές εμπορευμάτων μη μεταχειρισμένων στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, τα οποία θα συνοδεύονται και από τα σχετικά παραστατικά. Στην περίπτωση αυτή η DRACULI COFFEE θα επιστρέφει τα καταβληθέντα, για τα επιστραφέντα προϊόντα, χρήματα εντός 30 ημερών μετά την παραλαβή τους. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των χρημάτων θα χρεώνονται σε εσάς.

5.3. Θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ποσότητα και την κατάσταση των εμπορευμάτων κατά την παράδοση και εάν κάποια εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να ενημερώνετε σχετικά την DRACULI COFFEE εντός 7 ημερών από την παραλαβή τους. Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι όντως ελαττωματικό, η DRACULI COFFEE μπορεί να το επιδιορθώσει ή να το υποκαταστήσει ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας, σύμφωνα και με τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν δεν ενημερώσετε εντός της παραπάνω προθεσμίας 7 ημερών, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την παραγγελία.

5.4. Ειδικά οι μηχανές  SGL και GAGGIA καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση 1 έτους από τις κατασκευάστριες εταιρίες τους, σύμφωνα και με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει το οποίο θα αφορά στη λειτουργία, τη συντήρηση και το after-sales service της μηχανής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DRACULI COFFEE στον αριθμό 210 5620334.

5.5. Όταν οι επιστροφές έχουν ολοκληρωθεί με δέοντα τρόπο, η DRACULI COFFEE θα αντικαθιστά τα εμπορεύματα που επεστράφησαν εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά, ή θα επιστρέφει τα καταβληθέντα χρήματα, εντός 30 ημερών το αργότερο αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφομένων εμπορευμάτων.

 

6. Τιμές Προϊόντων και Τρόποι Πληρωμής

6.1. Η DRACULI COFFEE μπορεί να αλλάξει την τιμή των Προϊόντων και Υπηρεσιών ειδοποιώντας τους καταναλωτές με τον προσφορότερο τρόπο.

6.2. Θα καταβάλλετε την τρέχουσα τιμή Προϊόντων και Υπηρεσιών, η οποία ισχύει κατά την στιγμή της παραγγελίας.

6.3. 0ι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α., αλλά όχι μεταφορικά έξοδα.

6.4. Τα μεταφορικά έξοδα ανέρχονται σε  4 ευρώ ανά παράδοση. Για παραδόσεις  με αξία μεγαλύτερη των 9 ευρώ, τα μεταφορικά έξοδα δε θα χρεώνονται.

6.5. Η αξία των τιμολογίων είναι πληρωτέα μετρητοίς κατά την στιγμή της παραγγελίας των Προϊόντων ή της παροχής των Υπηρεσιών.

6.6. Η πληρωμή με μεταχρονολογημένες επιταγές δε γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή.

 

7. Ευθύνη

7.1. Σε ό,τι αφορά τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες η ευθύνη της DRACULI COFFEE είναι μόνο αυτή που ρητά ορίζεται στους παρόντες όρους πώλησης. Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, οποιαδήποτε άλλη ευθύνη εξαιρείται.

7.2. Η DRACULI COFFEE δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας (ενδοσυμβατική, εξωσυμβατική ή άλλη) για οποιαδήποτε αποθετική, ειδική, επικουρική /παρεπόμενη ή έμμεση ζημία ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους, τα οποία μπορεί να προκύψουν ως απόρροια της στο παρόν περιγραφόμενης πώλησης.

 

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Η DRACULI COFFEE δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα και σέβεται και τηρεί απόλυτα την σχετική Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η Πολιτική της εταιρίας μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.draculi.gr.

 

9. Ισχύουσα νομοθεσία. Οι παρόντες όροι διέπονται και θα πρέπει να ερμηνεύονται βάση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ εσάς και της DRACULICOFFEE είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.